You are currently viewing Nepal Police Jawan Syllabus 2077

Nepal Police Jawan Syllabus 2077

Nepal police Jawan Syllabus(Curriculum) which is design by the Government of Nepal, Ministry of Home Affairs, Police Headquarters, Naxal, Kathmandu. This is a syllabus for the Police Jawan Janpad. And it also included the model question paper.

Nepal Police Jawan Syllabus is divided into four parts. Among them Physical exam is taken of 100 mark and pass mark is 40. And After clearing the Physical exam then candidate is allowed to sit in the written exam. Written exam will cover Nepali subject of 20 mark, English will cover 15 mark, Math will cover 25 mark and General knowledge and question related to nepal Police services. And full marks is 100 and to pass the exam candidate have to score atleast 40 mark. there will be given 2 hour time.

Written Exam लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

१. नेपाली लेखन   लामो उत्तर (२ प्रश्न – ५ अङ्क = १०)

(क) राष्ट्रिय गान

(ख) निबन्ध लेखन – आधारभूत तह (कक्षा ६-८) सम्मका लागि उपयुक्त हुने सरल प्रकारको कुनै दुई शीर्षक मध्ये एक विषयमा कम्तीमा १०० शब्द नघटाई निबन्ध लेखन।

(ग) चिठ्ठी वा निवेदन लेखन – आधारभूत तह (कक्षा ६-८) सम्मका लागि उपयुक्त हुने सरल प्रकारको कार्यालय

प्रयोजनको लागि चिठी वा निवेदन लेखन।

सामान्य

२. नेपाली व्याकरण छोटो उत्तर  (५ प्रश्न x २ अङ्क (१+१) = १०)

(क) सामान्य नेपाली व्याकरण (नाम, सर्वनाम, करण, अकरण र लिङ्ग परिवर्तन) सम्बन्धी जानकारी

(ख) शब्दार्थ – (प्रचलित नेपाली शब्दको अर्थ)

(ग) वाक्यमा प्रयोग – (प्रचलित शब्दको वाक्यमा प्रयोग)

(घ) विपरीतार्थक शब्द – (प्रचलित शब्दको बिपरित अर्थ)

(ङ) शुद्ध लेखन- (अशुद्ध गरि लेखिएको सामान्य किसिमको वाक्यलाई शुद्ध गरि लेख्ने)

खण्ड “ख” अंग्रेजी-१५ अङ्क

Basic skill and knowledge in English (५ प्रश्न x ३ अङ्क (१+१+१) = १५)

a.Translation English to Nepali and Nepali to English (Simple Sentences-Simple present tense with 3 to 5 words)

b. Word Meaning

c. Matching different words according to their suitable words/groups

d. Spelling Writing (Two and three digit numbers)

e. Singular/Plural (Simple word)

खण्ड “ग” गणित- २५ अड़क

१.प्रथम खण्ड

(५ प्रश्न ४३ अङ्क (१.५+१.५) = १५)

(क) जोड (ठाडो/तेसै तीन अंक सम्मको)

(ख) घटाउ (ठाडो/तेसै तीन अंक सम्मको)

(ग) गुणन (दुई अंक सम्मको)

(घ) भाग (दुई अंक सम्मको)

(ङ) अंक र अक्षरमा लेखन (चार अंक सम्मको)

२.द्वितिय खण्ड   (५ प्रश्न ४२ अङ्क = १०)

(क) सरलीकरण (जोड, घटाउ, गुणन र भागको प्रयोग गरेर हल गर्न मिल्ने सामान्य किसिमको सरल)

(ख) गणितीय शाब्दिक समस्या (जोड, घटाउ, गुणन र भागको प्रयोग गरेर हल गर्न मिल्ने सामान्य किसिमको गणितीय शाब्दिक समस्या)

खण्ड “घ” सामान्य ज्ञान, सेवा सम्बन्धी तथा बौद्धिक परीक्षण – ४० अङ्क

(अ) सामान्य ज्ञान (२० प्रश्न x १ अङ्क = २०)

(क) नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी

» ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले नेपालका महत्वपूर्ण स्थलहरु ।

» नेपालको आधुनिक इतिहास।

(ख) नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

» क्षेत्रफल, सिमाना, भौगोलिक र राजनैतिक (संघ, प्रदेश र स्थानीय) विभाजन ।

» नदी तथा हावापानीको आधारमा नेपाललाई विभाजन ।

» नेपालका प्रमुख शिखर, नदी, ताल, कुण्ड, भन्ज्याङ्ग र झरनाहरु । » नेपालमा पाईने बन तथा बनस्पति। > संरक्षित जनावर तथा जडिबुटी।

» नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र ।

(ग) नेपालमा प्रचलित धर्म, भाषा, संस्कृति जातजाती र जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान

(घ) नेपालको वर्तमान संविधान – (जारी मिति, भाग, धारा र अनुसूची संख्या)

(आ) नेपाल प्रहरी सम्बन्धी सामान्य जानकारी (१० प्रश्न x १ अङ्क = १०)

» नेपाल प्रहरीको कार्यालयहरु सम्बन्धी।

» नेपाल प्रहरीको पद तथा दर्जा सम्बन्धी।

» प्रहरी नियमावली, २०७१ को प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य सम्बन्धी (नियम ६६), विदा सम्बन्धी (परिच्छेद ८), आचरण सम्बन्धी (परिच्छेद ९), प्रहरी जवान पदको लागी आवश्यक न्यूनतम योग्यता (अनुसूची-३ को प्रकरण ३)।

» ट्राफिक सम्बन्धी – (ट्राफिक चिन्ह, सडक संकेत र ट्राफिक नियम)। 

(च) महत्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रिय घटनाहरु जस्तैः आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद र मानवअधिकार।

(इ) बौद्धिक परीक्षण (आई.क्यू.) । (१० प्रश्न x १ अङ्क = १०) 

शाब्दिक अनुक्रम, समरुपता, वर्गीकरण, कोडिङ – डिकोडिङ, मिल्दो नमिल्दो छुट्टयाउने, दिशा र दुरी ज्ञान __ सम्बन्धी परीक्षण

४. चौथो चरण

अन्तर्वार्ता परीक्षा

• प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०७१ को नियम (१६) र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को अनुसूची–१८ बमोजिम हुने।

Link to download:https://drive.google.com/file/d/19yQSjLF1sXdVogWTyLeZANu1yOWs8jdl/view?usp=sharing

Source:https://nepalpolice.gov.np/

 

Facebook Comments Box

Leave a Reply